Kılavuz, bildirilere ilişkin ana prensipleri gösteren “genel ilkeler”, detaylı izahatta bulunan “yazım kuralları”, “kaynak gösterme” ve izahatları somutlaştırmak amacıyla “örnekler” başlıklarından oluşmaktadır.

1. Kongrede sunulacak bildirilerin, özgün ve alanlarında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olması gerekmektedir.

2. Tam metinleri kabul edilen yazarların, bildirilerini sunmak üzere belirtilen tarihte ve yerde sunum yapmaları gerekmektedir.

3. Tam metinlerde yazarların adları, açık kurum adresleri ve iletişim bilgileri bulunmamalıdır.

4. Bildirilerinin içeriği (fikri mülkiyet hakkı, intihal ve veya etik ihlali konuları vb.) ve eklerinin (resim, çizim, harita, belge vb.) sorumluluğu yazara aittir.

5. Kongre Düzenleme Kurulu, gerektiğinde bildirilerin yazım şekli üzerinde düzeltme ve değişiklikler yapabilir.

6. Bildiri sahiplerinin, bildirilerinin özetini ve tam metnini Kurumun ilan ettiği tarihlerde göndermeleri gerekmektedir.

7. Bildiri sahiplerinin imlâ kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir. Bu hususta Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu dikkate alınmalıdır.

8. Bildiri metni veya dipnotlarda çeviriyazı metin varsa bu metinler Türk Tarih Kurumu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak yazılmalıdır. (Çeviriyazı Metinlerde Uyulacak Esaslar için tıklayınız.)

9. Bildiriler, Türkçe veya İngilizce olmak üzere, 3000-10000 kelime aralığında olmalıdır.

10. Kongre için gönderilecek bildiri özetleri en az 300 kelime olmalıdır.

11. Metin içinde ve dipnotlarda kullanılan kısaltmalar Türk Dil Kurumu Kısaltmalar Dizini’ne uygun olmalıdır.

12. Türkçe hazırlanan bildiri metinlerinde kullanılan her türlü İngilizce kaynak, dipnot ve kaynaklar kısmında gösterilirken “volume, issue ve paper” kelimeleri sırasıyla cilt (C), sayı (S.) ve sayfa (s.) olarak Türkçeleştirilecektir. Makale, kitap, dergi, ansiklopedi isimleri ise olduğu gibi bırakılacaktır. Bu husus diğer dillerdeki kaynaklar için de geçerlidir.

13. İngilizce hazırlanan bildiri metinlerinde kullanılan kaynaklar, dipnot ve kaynaklar kısmında gösterilirken Türkçeleştirme yapılmayacaktır.

14. Kaynakça oluşturulurken arşiv kaynakları ile araştırma ve inceleme eserleri birbirinden ayrılacaktır.

15. Yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan ve süresinde gönderilmeyen bildiri metinleri kabul edilmeyecektir.

1. Yazılar, A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda (2006 ve sonrası sürümler) Times New Roman veya Baskerville yazı karakterinde yazılmalıdır.

2. Başlık, 12 punto, regular (normal) ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Metin içindeki ana başlıklar 10,5 punto, küçük harf ve bolt (koyu) olarak sola hizalı; ara başlıklar 10,5 punto, koyu (bolt) ve küçük harf yazılmalı, sola hizalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.

3. Metin, 10,5 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Satır aralığı tam aralık 12 nk olmalıdır. Paragraf araları 6 nk, paragraf girintisi 0 cm olmalıdır. (Metin içinde yer alan görseller ve ekler için satır aralığı birden çok, 1,15 nk olmalıdır.)

4. Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde, üstbilgi içinde sağ ve sol üst kenara 8 punto olarak yerleştirilmelidir.

5. Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde metne göre 1 punto küçük düz olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

6. Dipnotlar, 8,5 punto tam aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0 cm olmalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır. Metindeki atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde, düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra , agm., veya agt. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

7. Sayfa Yapısı

     a. Kenar Boşlukları, üstten: 2,5 cm, alttan: 3 cm, sağdan: 2,25 cm, soldan: 2,25 cm olmalıdır.

     b. Kağıt, yükseklik: 23,5 cm, genişlik: 16,5 cm olmalıdır.

8. Kaynaklar, bildirilerde kullanılan kaynak ve araştırmalar bildiri sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynaklar, bu başlık altında yeni bir sayfadan           başlamalı ve 10,5 punto ile yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak                         düzenlenmelidir.

1.Kongre’ye gönderilecek bildiri metinleri dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynaklar kısmında verilir. Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

     Örnek: Hatt-ı Humâyûn, bazı istisnâî haller hariç, padişahın, kendi hattı ile yazdığı emirler için kullanılan bir tabirdir.¹

2. Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir. Kitap başlığı italic olarak yazılır.

     Dipnot: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.

3. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın soyadından sonra “age. (adı geçen eser), agm. (adı geçen makale), agt. (adı geçen tez)” gibi kısaltmalar kullanılır.

     Dipnot:

     Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.

     İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s. 370.

     Kütükoğlu, age., s. 184.

4. Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması tercih edilir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.

     Dipnot: Yaşar Yücel, Muhteşem Türk Kanuni İle 46 Yıl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 30.

     Kaynakça: Yücel, Yaşar, Muhteşem Türk Kanuni İle 46 Yıl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019.

5. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa veya sayfaların bilgisi verilir. Dergi isimleri italic olarak yazılır. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir.

    Dipnot: Feridun M. Emecen, “Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar”, Belleten, C LXXXV, S.                  302, Nisan 2021, s. 23.

    Kaynakça: Emecen, Feridun M., “Geç Orta Çağ Anadolu’sunda Bir Selçuklu Kenti Bolvadin’in Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Notlar”, Belleten, C LXXXV, S.            302, Nisan 2021, s. 17-28.

6. Bir eser metinde ilk defa kullanıldığı zaman tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermeler ve mükerrer alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynakçalarda kısaltma ve özetleme yapılmaz.

     Örnek: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA).

1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

a. Dipnot: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Maliye (C. ML), 753/30679, 27 Ca 1196 / 10 Mayıs 1782.

     İlk dipnottan sonra BOA kısaltması kullanılır.

     İkinci Kez Kullanım: BOA, C. ML, 753/30679.

     Kaynakça: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA),

                        Cevdet Maliye (C. ML), 753/30679.

b. Dipnot: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.1.0.0/15.79.7., 02.05.1935.

     İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.

     İkinci Kez Kullanım: BCA, 490.1.0.0/15.79.7.

     Kaynakça: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA),

                         490.1.0.0/15.79.7.

2. Türk Tarih Kurumu Arşivi

     Dipnot: Türk Tarih Kurumu Arşivi, Osman Ferit Sağlam Koleksiyonu (OFS), 238/19.

     İlk dipnottan sonra TTK Arşivi kısaltması kullanılır.

     İkinci Kez Kullanım: TTK Arşivi, OFS, 238/19.

     Kaynakça: Türk Tarih Kurumu Arşivi (TTK Arşivi),

                        Osman Ferit Sağlam Koleksiyonu (OFS), 238/19.

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi

     Dipnot: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGM.), Tapu Tahrir Defterleri (TT.d.), 49, vr. 7a.

     İlk dipnottan sonra TKGM. kısaltması kullanılır.

     İkinci Kez Kullanım: TKGM.TT.d., 49, vr. 7a.

     Kaynakça: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (TKGM.),

                        Tapu Tahrir Defterleri, 49.

4. Kızılay Arşivi

     Dipnot: Kızılay Arşivi (KA), 171/91.

     İlk dipnottan sonra KA kısaltması kullanılır.

     İkinci Kez Kullanım: KA, 171/91.

     Kaynakça: Kızılay Arşivi (KA),

                         171/91.

5. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

     Dipnot: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.), İstanbul Vakfiye Defterleri (VKF.İST.d.), 579, s. 152.

     İlk dipnottan sonra VGMA. kısaltması kullanılır.

     İkinci kez kullanım: VGMA.VKF.İST.d., 579, s. 152.

     Kaynakça: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.),

                         İstanbul Vakfiye Defterleri (VKF.İST.d.), 579.

6. Tek yazarlı kitap

     Dipnot: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 172.

     Kaynakça: Kütükoğlu, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

7. İki ve ikiden fazla yazarlı kitap

     a. Dipnot: Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 45.

     İkinci Kez Kullanım: Sevim-Merçil, age., s. 57.

     Kaynakça: Sevim, Ali-Merçil, Erdoğan, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

     b. Dipnot: Yasemin Demircan, Levent Kayapınar, Ayşe Kayapınar, Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları,                         Ankara 2020, s. 55.

     İkinci Kez Kullanım: Demircan ve diğerleri, age., s. 60.

     Kaynakça: Demircan, Yasemin, Kayapınar, Levent, Kayapınar, Ayşe, Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi Kikladlar, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları,                     Ankara 2020.

8. Tek yazarlı makale

     Dipnot: Ahmet Kılınç, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, C LXXIX, S. 285, Ağustos 2015, s. 540.

     Kaynakça: Kılınç, Ahmet, “Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, C LXXIX, S. 285, Ağustos 2015, s.               531-558.

9. İki yazarlı makale

     Dipnot: Kemal Beydilli-İsmail E. Erünsal, “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, Belgeler, C XXII, S.                   26, Ocak 2001, s. 12.

     İkinci Kez Kullanım: Beydilli-Erünsal, agm., s. 15.

     Kaynakça: Beydilli, Kemal-Erünsal, İsmail E., “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, Belgeler, C XXII,                 S. 26, Ocak 2001, s. 1-129.

10. Yayıma hazırlanan eserler

       Dipnot: Mahir Said Pekmen, Fizan Hatıraları, haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 30.

       Kaynakça: Pekmen, Mahir Said, Fizan Hatıraları, haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

11. Yazmalar

       Dipnot: Alâeddin Ali Çelebi, Hümâyunnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 374, vr. 290a.

       Kaynakça: Alâeddin Ali Çelebi, Hümâyunnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 374.

12. Yazarı belirtilmemiş kitap

       Dipnot: Atatürk’ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020, s. 18.

       Kaynakça: Atatürk’ün Özdeyişleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2020.

13. Çeviri kitap

       Dipnot: Gleb Golubev, Uluğ Bey, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2021, s. 70.

       Kaynakça: Golubey, Gleb, Uluğ Bey, çev. Abdrasul İsakov, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2021.

14. Sempozyum ve kongrelerde sunulan bildiri

       Dipnot: Yunus Koç, “Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu,                   Ankara 18-20 Mart 2010, Bildiriler, ed. Mehmet Öz, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 658.

       Kaynakça: Koç, Yunus, “Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu,             Ankara 18-20 Mart 2010Bildiriler, ed. Mehmet Öz, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 655-667.

15. Editörlü kitapta bölüm

       Dipnot: Nurcan Abacı, “Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metedoloji, ed. Ahmet Şimşek, Türk Tarih                     Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 180.

       Kaynakça: Nurcan Abacı, “Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metedoloji, ed. Ahmet Şimşek, Türk Tarih               Kurumu Yayınları, Ankara 2019, s. 177-193.

16. Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

       Dipnot: M. Tayyip Gökbilgin, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği Safhalar”, Kanunî Armağanı,                 Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 9.

       Kaynakça: Gökbilgin, M. Tayyip, “Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği Safhalar”, Kanunî                             Armağanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 5-39.

17. Tez

       Dipnot: Erhan Afyoncu, Necati Efendi Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnamesi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek                 Lisans Tezi, İstanbul 1990, s. 40.

       Kaynakça: Afyoncu, Erhan, Necati Efendi Târih-i Kırım (Rusya Sefâretnamesi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek           Lisans Tezi, İstanbul 1990.

18. Ansiklopedi maddesi

       Dipnot: Abdülkadir Özcan, “Târîh-i Osmânî Encümeni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 5, İstanbul 2011, s. 84.

       Kaynakça: Özcan, Abdülkadir, “Târîh-i Osmânî Encümeni”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 5, İstanbul 2011, s. 83-86.

19. Yazarlı gazete yazısı

       Dipnot: Hüseyin Cahid Yalçın, “Millî Matem”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940, s. 1.

       Kaynakça: Yalçın, Hüseyin Cahid, “Millî Matem”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940.

20. Yazarsız gazete yazısı

       Dipnot: “İngilizler Dün Münih Şehrini Bombaladılar”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940, s. 3.

       Kaynakça: “İngilizler Dün Münih Şehrini Bombaladılar”, Yeni Sabah, 10 İkinciteşrin 1940.

21. İnternet Sayfası

       a. Dipnot: https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/fotograflarla-ttk, son erişim tarihi: 01.05.2021.

            Kaynakça: https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/fotograflarla-ttk, son erişim tarihi: 01.05.2021.

       b. Dipnot: Selim Erdoğan, “Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları”, Akademik Tarih,                                                                                                                  https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, son erişim tarihi: 01.05.2021.

            Kaynakça: Erdoğan, Selim, “Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları”, Akademik Tarih,                                                                                                            https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, son erişim tarihi: 01.05.2021.

22. Sözlü Tarih

       Dipnot: 01.05.2021 tarihinde Alp Arslan (d. 1935) ile yapılan görüşme.

       Kaynakça: Kaynak Kişiler

                           Alp Arslan (d. 1935), (01.05.2021).

23. E-Kitap

Dipnot: Ayşe Bedir (yay. haz.), Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Toplu Makaleler Belleten), C 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021, s. 995, son erişim tarihi: 01.05.2021, https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/GAZI-MUSTAFA-KEMAL-ATATURK-Toplu-Makaleler-Belleten-Cilt-1.pdf

Kaynakça: Bedir, Ayşe (yay. haz.), Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Toplu Makaleler Belleten), C 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2021, son erişim tarihi: 01.05.2021, https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/GAZI-MUSTAFA-KEMAL-ATATURK-Toplu-Makaleler-Belleten-Cilt-1.pdf

Sayın bilim insanları, taahhütnameyi indirdikten sonra yazar/lar adı soyadı, tarih ve imza kısımlarını elle doldurmanız gerekmektedir. Eksiksiz olarak doldurduğunuz taahhütnameyi tarayarak tam metinlerinizi yükleyeceğiniz zaman “taahhütname yükle” butonu üzerinden sisteme yükleyiniz.

(Taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.)